Tietosuoja

TIETOSUOJA 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Tmi Hevostoiminta Tähden henkilötietolain (10 ja 24§) ja Tmi Jaana Strömbergin 3201618-9 Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1.       Rekisterinpitäjät 

Tmi Hevostoiminta Tähti, y-tunnus 2961677-3 ja Tmi Jaana Strömberg y-tunnus 3201618-9

2.       Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Veera Nieminen, veeramaarit@gmail.com, jaana.stromberg@gmail.com

3.       Rekisterin nimi 

Asiakasrekisteri 

4.       Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkuussuhde ja asiakkaan antama suostumus. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ensisijaisesti yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5.       Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymävuosi, yritys/organisaatio, yhteystiedot, verkkotunnistetiedot, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

6.       Tietolähteet 

Tiedot saadaan asiakkaalta, muun muassa viesteistä, sähköpostista, puhelimitse, somen, sopimusten, tapaamisten ja muiden tilanteiden yhteydessä.  

7.       Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto eu:n ja eta:n ulkopuolelle. 

Tietojen rekisterinpitäjänä toimii Tmi Hevostoiminta Tähti ja Tmi Jaana Strömberg. Rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelijä ei luovuta tai käsittele henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella ilman asiakkaan kirjallista suostumusta, joka annetaan osto- tai palvelusopimuksessa. 

8.       Rekisterin suojaus 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja huolehditaan järjestelmien tietoturvasuojauksista säännöllisesti ja asianmukaisesti. Tietoja säilytetään vain tarkoituksenmukaisen ajan. Henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti. 

9.       Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteriin kirjatuilla henkilöillä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kk kuluessa) 

10.   Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.