Mitä on Nepsy-valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Valmennukseen on kuitenkin tervetulleita myös ihmiset, joilla ei ole varsunaista Nepsy-diagnoosia.

Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD sekä autisminkirjon häiriö ja Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrinen oireyhtymä- käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja.

Neuropsykiatrisella valmennuksella pyritään muun muassa tukemaan toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemisessa; esimerkiksi aikaan saamisessa, aikataulutuksissa ja toimeen ryhtymisessä. Harjoitellaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi eli esim. suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta.

Lisäksi neuropsykiatrisella valmennuksella voidaan tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta, kouluttautumisesta aina seurustelusuhteeseen tai työn aloittamiseen ja työssä pärjäämiseen. Valmennuksessa vaikutetaan myös myönteisen minäkäsityksen syntymiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää asiakkaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa. Tärkeää on myös, että asiakkaalla on oma halu muutoksen tekemiseen.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan kuntoutusmenetelmänä ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa.

Neuropsykiatrista valmennusta voi antaa siihen erityisen koulutuksen saanut sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilainen. Koulutusta järjestävät eri oppilaitokset ympäri Suomea. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Neuropsykiatrinen valmennus ei ole Valviran valvomaa toimintaa, eivätkä valmennustyössä käytettävät nimikkeet (esim. neuropsykiatrinen valmentaja tai nepsy-ohjaaja/-terapeutti) ole suojattuja ammattinimikkeitä.

Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta. Se voi myös olla osa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. (Lähde: www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi)